ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ, И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

В съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015 ръководството на „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се ангажира да предоставя качествени материали и услуги в областта на строителството. Ръководството на „Хидроинженеринг” ЕООД декларира своята Политика по управление на качеството, която е огласена, прилагана и поддържана на всяко ниво в Дружеството. Тя гарантира качество на извършените строително-монтажни работи в пълно съответствие със законовите и нормативните изисквания на Р България. Приоритет на фирмата е удовлетворяване изискванията и очакванията на нашите инвеститори, партньори и клиенти.

В тази връзка ръководството на „Хидроинженеринг” ЕООД провежда активна и целенасочена политика в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, в следните направления:

 • Ефективно използване на наличните материали, човешки, информационни и финансови ресурси, в полза и съобразно потребностите на нашите инвеститори и клиенти. Непосредствена комуникация с потребителите, съчетана с проучване на новите тенденции и технологии в строителството. Разширяване на гамата от предлаганите услуги и засилване на пазарното присъствие.
 • Подобряване рентабилността на извършваните дейности, чрез анализ на състоянието на механизацията и оборудването и ресурсното му обезпечаване, планиране и внедряване на организационни подобрения. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати с цел повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението на поставените работи във всички звена на фирмата.
 • Непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията, комуникационното и компютърно оборудване на Дружеството за осигуряване качество в строителните работи и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труда и опазване на околната среда.
 • Планирано и текущо провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите, както и прилагане на подходящи мерки за повишаване на тяхната мотивация, с цел подобряване на процесите, свързани с постигането на целите на Дружеството.
 • Ръководството на „Хидроинженеринг” ЕООД ще изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена да проявяват в ежедневната си работа професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Системата за управление на качеството да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното непрекъснато подобрение и развитие.
 • Дружеството се ангажира да изпълнява всички законови и нормативни изисквания свързани с изпълняваната дейност.
 • Поддържане на внедрената СУК съгласно ISO 9001:2015.
  В съответствие с изискванията на стандартите ISO 14001:2015 И ISO 45001:2018 ръководството на „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се ангажира с постигането на най-добри практики, приложими за обявените дейности в областта на опазването на околната среда и в областта на здравословна и безопасна работа, с цел да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху околната среда и риска при работа, и осигуряване на условия за здраве, и безопасна работа за всички, свързани пряко или косвено с работния процес, където и когато това е практически приложимо и прилагайки механизми, гарантиращи устойчиво развитие на дружеството, като предприема мерки за:
 • Постоянно подобряване на екологичното състояние на дружеството чрез разработване на програми, насочени към непрекъснато управление на дейностите, влияещи на околната среда;
 • Извършване на мониторинг и управление на строително-монтажните дейности и на дейностите, оказващи логистика на основните, за да се оптимизират изразходваните ресурси, в това число водни и енергийни;
 • Управление и минимизиране на генерираните отпадъци и отказ от използване в процеса на строителството, на вредни за околната среда материали;
 • Мониторинг на регистрираните аспекти на околната среда към всички компоненти на околната среда – въздух, вода, почви, включително флора и фауна;
 • Поддържане на готовност на техническите средства и екипи за предотвратяване на извънредни и аварийни ситуации или за адекватни, планирани действия при възникването им;
 • Обучение на работещите в дружеството и обмен на информация на всички нива, за: непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейностите, касаещи околната среда; повишаване компетентността на персонала; точно и ясно регламентиране на отговорностите;
 • Поставяне на изисквания по отношение на опазването на околната среда пред доставчиците, клиентите и други заинтересовани страни;
 • Развиване на системи и механизми за изпълнението, прегледа и актуализирането на настоящата политика по околна среда, правейки я достъпна до персонала на дружеството, обществеността и всички останали заинтересовани страни;
 • Предотвратяване на риска за живота и здравето за всички аспекти от работния процес (за служители, контрагенти, доставчици, външни посетители, проверяващи и др.), включително нараняване и заболяване;
 • Оценка на риска за СУЗБР, определяне на възможностите за намаляване и елиминирането му;
 • Оценка на риска по ЗБР, за да може същият да бъде предотвратен;
 • Борба с риска при източника на възникването му;
 • Приспособяване на условията на труд към отделния човек с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху неговото здраве;
 • Въвеждане на технически иновации в технологичните процеси, машини и съоръжения;
 • Заменяне на опасните производства, работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с безопасни или с по-малко опасни;
 • Прилагане на единна обща политика за превантивност, обхващаща технологията, работните места и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения;
 • Използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
 • Предоставяне на работещите лица необходимата информация във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Обозначаване на съществуващите опасности и източниците на вредни за здравето и безопасността фактори.
  Ръководство на „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД изразява ангажимент за:
 • Периодично преразглеждане на политиката по опазване на околната среда, за да се осигури, че продължава да е приложима и подходяща за организацията.
 • Непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяванията;
 • Съответствие с приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява и които се отнасят до аспектите на околната среда;
 • Документиране на политиката по ЗБР, да я поддържа актуална, като я проверява периодично за да се осигури, че продължава да е приложима и подходяща за организацията и ако се наложи – да я променя, за да е приложима и подходяща за естеството и големината на рисковете за здравето и безопасността при управление на процесите от организацията;
 • Предприемане на мерки за предотвратяване на несъответствията, нараняванията и заболяванията свързани със ЗБР, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето, и безопасността при работа, и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа и тези свързани със СУЗБР;
 • Подобряване на непрекъснато управлението на здравето и безопасността при работа;
 • Анализиране периодично и подобряване на резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • Съответствие с изискванията на действащото законодателство, отнасящи се до опасностите за здравето и безопасността при работа и на другите изисквания, приети от организацията;
 • Формиране и преглеждане на планирани цели по ЗБР и СУЗБР, в съответствие с политиката по ЗБР;
 • Разпространяване на актуалната политика по ЗБР на всички нива в организацията и до всички заинтересовани страни.

Дата: 20.04.2021 г.                                         Утвърдил: И. Цветанов /управител/